Türkiye'nin geneline yayılmış yüzlerce Müslüman cemaat ve topluluğun her biri, başlarında ilim, tecrübe ve olgunluk sahibi liderlere sahip, bu liderlere saygı, sevgi, hürmet ve bağlılıkta kusur etmeyen, kendi aralarında ticaret, evlilik, ortaklık, ticari faaliyetler gibi sosyal ve ekonomik ilişkileri olan, kendi cemaatlerinin yayınlarını takip eden, kendi güvendikleri avukat ve hukuk büroları ile çalışan, kendi vakıf ve derneklerini kuran, bunlara bağış ve yardımlar yapan halis niyetli, dindar insanlardan oluşur. Yurdumuzun dört bir yanındaki çeşitli vakıf, dernek ve benzeri sosyal yapıların çatısı altında bir araya gelen Sünni, Alevi ve diğer çeşitli mezheplere mensup Müslüman cemaatler, topluluklar ve inanç grupları gibi...

Bu Müslüman cemaatler gibi ülkemizde Musevi Cemaati, Rum Ortodoks Cemaati, Ermeni Katolik Cemaati, Süryani Cemaati, Ezidi Cemaati gibi gayrimüslim inanç toplulukları da vardır. Bunlar da kendi dini inançları gereği çeşitli organizasyonların, yapılanmaların çatısı altında bir araya gelmektedirler.

Bir araya gelmenin de ötesinde hepsinin birer lideri, onların yardımcıları, görev paylaşımları, dayanışmaları, karar mekanizmaları ve hiyerarşileri vardır. Bu inanç gruplarının farklı törenleri, ritüelleri ve ibadet şekilleri de vardır. Zikir çekmek, tütsü ile yürümek, semah dönmek, org çalmak, dans etmek ve daha birçok başka uygulamaları bulunmaktadır.

Ne var ki buraya kadar saydığımız inanç ve düşünce bazlı topluluk, yapılanma, kuruluş ve organizasyonların hiçbiri suç örgütü kapsamına girmez.

Bunların hepsi Anayasamızın 34. maddesinde yer alan toplanma özgürlüğünün anayasal teminatı altında bir araya gelmektedir. Yine bunlar Anayasanın 24. maddesinde yer alan din ve vicdan özgürlüğünün anayasal teminatı altında ibadet, tören ve ritüellerini yerine getirmektedir.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 20. maddesi “herkes barış içinde toplanma ve örgütlenme hakkına sahiptir” demektedir. Ayrıca Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi 21. Ve 22. maddeleri toplanma özgürlüğünü şu şekilde düzenlemiştir:

Madde 21 Toplanma Özgürlüğü: Barışçıl bir biçimde toplanma hakkı hukuk tarafından tanınır. Bu hakkın kullanılmasına ulusal güvenliği veya kamu güvenliğini, kamu düzenini, sağlık veya ahlakı veya başkalarının hak ve özgürlüklerini koruma amacı taşıyan, demokratik bir toplumda gerekli bulunan ve hukuka uygun olarak getirilen sınırlamaların dışında başka hiçbir sınırlama konamaz.

Madde 22 Örgütlenme Özgürlüğü: Herkes başkalarıyla bir araya gelerek örgütlenme özgürlüğü hakkına sahiptir; bu hak, kendi menfaatlerini korumak için sendika kurma ve sendikaya katılma hakkını da içerir. Daha yeni Daha eski