3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Kanununa Muhalefet

1-    3628 sayılı kanunun 10/1 ve 6/d maddelerine göre, mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda 1 ay içinde mal bildiriminde bulunmayan kişilere önce ihtarda bulunulması gerektiği

“…3628 sayılı kanunun 10/1 ve 6/d maddelerinde “mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde” bildirimlerinin verileceği merciilere mal bildirimlerin verilmesi zorunlu olduğu, bu lazimeye riayet etmeyen sanığa merciince ihtarda bulunulması gerektiği, ihtarın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmayanın tecziyesi cihetine gidileceği gözetilerek öncelikle yetkili mercii tarafından sanığa usulüne uygun yapılmış bir ihtaratın olup olmadığı araştırılmadan yazılı şekilde hüküm tesisi…”  (Yargıtay 7. CD. 2000/73 E. 2000/5372 K. 06/04/2000 T.)

2-    Bildirimde bulunulması gereken taşınmaz harici malvarlığının, 3628 s.k. 5. Maddesine göre, 1. Derece devlet memurunun aylık net maaşının 5 katından fazla olması gerektiği

“…Sanığın 2000 yılında bildirimde bulunması gereken aracın değerinin 3628 sayılı yasanın 5.maddesi gereğince kendisine yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla olup olmadığı araştırılarak bildirim konusu olup olamayacağı tespit edilmeden karar verilmesi, Yasaya aykırı…”  (Yargıtay 7. CD. 2004/10108 E. 2004/8772 K. 24/04/2004 T.)

“…1) İddianamede sanığın eyleminin, 3628 sayılı Kanun’un 12. maddesi uyarınca gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunma biçiminde açıklanması ve aynı Kanun’un 11. maddesi uyarınca gerçeğe aykırı açıklama suçundan açılmış bir kamu davası bulunmaması karşısında, iddianamedeki eylem ile bağlılık kuralı dikkate alınmayıp, dava açılmayan 3628 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca hükümlülük kararı verilerek, CMK’nın 225/1. maddesine aykırı davranılması,

2) Sanığın beyan etmediği para miktarının 3628 sayılı Kanun’un 5. maddesindeki şartları taşıyıp taşımadığı tespit edilmeden eksik kovuşturma ile yetinilerek karar verilmesi…”  (Yargıtay 19. CD. 2015/4764 E. 2016/22227 K. 09/11/2016 T.)

3-    Mal bildiriminde yer alan ve almayan taşınır taşınmaz malların değerleri tespit edilerek, önceki mal bildirimiyle mevcut aktifin karşılaştırılması gerektiği

“…Sanığın mal bildirimlerinde yer alan ve almayan Kartal, Tempra, Toyota marka araçlar ile 21.10.1997 günlü mal bildiriminde gösterilen Çankaya’da ki taşınmaz ve Demetevler’de satılan ve alınan taşınmazlar ile Antalya da ki taşınmaz hissesinin, alım ve satım tarihleri itibariyle değerleri tespit edilerek önceki dönemde sanığın mal bildirimlerindeki aktifleri ile mevcut bulunan aktifleri karşılaştırılıp, edinimlerden yasal ve genel ahlaka uygun olanlar ve olmayanlar belirlendikten sonra karar verilmesi gerekirken, eksik soruşturma ve incelemeyle yazılı şekilde hüküm tesisi, Yasaya aykırı…”  (Yargıtay 7. CD. 2001/10638 E. 2001/12641 K. 04/07/2001 T.)

4-    Bildirilmeyen malların, banka hesap hareketlerinin, mal beyanları ve diğer delillerin kül halinde değerlendirilmesini içerek ayrıntılı bilirkişi raporu alınması gerektiği

“…Milli Emlak Müdür Yardımcısı olarak görev yapan sanığın A. Çağlan Köyünde bulunan 14 pafta 766 parselin satış bedelini mal bildirimi tarihindeki değerleri esas alınarak beyan etmediği ve bu durumda gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu iddiasına ilişkin olarak 3628 sayılı Kanun’un 12. maddesi uyarınca cezalandırılması talebiyle açılan kamu davasında; 3628 sayılı Kanun’un 12. maddesinde yer alan ”Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlara altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.” şeklindeki düzenleme ile bu Kanun kapsamında mal bildiriminde bulunmakla yükümlülerin gerçeğe aykırı bildirimde bulunmalarının da yaptırıma bağlandığı cihetle; dosya arasında bulunan 04/12/2013 tarihli soruşturma raporunda 766 parsel sayılı taşınmazın hisse satışına ait sanığın banka hesabına yatan farklı meblağlarda paraların bulunduğu, banka hesaplarındaki satış bedeli ile tapuda beyan edilen satış bedeli arasında tutarsızlıklar olduğu ve tapu beyanının gerçeği yansıtmadığı bildirilmiş olması karşısında, A. Çağlan Köyünde bulunan 14 pafta 766 parselin suç tarihi itibariyle gerçek değerinin tespit edilerek sanığın banka hesap hareketleri, mal beyanları ve diğer delillerin kül halinde değerlendirilmesini içeren ayrıntılı bilirkişi raporu alınarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve tespiti gerekirken hiçbir araştırma yapılmadan eksik kovuşturma ile yazılı şekilde karar verilmesi…”  (Yargıtay 19. CD. 2019/29544 E. 2019/14217 K. 13/11/2019 T.)

Daha yeni Daha eski