5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet

1-    KKDF kesintisinin eksik veya hiç ödenmemesinin suç oluşturmadığı, belge asılları bulunamadığından resmi belgede sahtecilik suçunun unsurlarının oluşmadığı:

“…Gümrük Kanunu ve Danıştay kararları doğrultusunda kaynak kullanımı destekleme fonu vergi olmadığı gibi, mali yükümlülük niteliğinde de olmadığından ve ayrıca eşyanın gümrük kıymetine dahil edilen bir unsur olmadığından, kaçakçılık suçunun konusunu oluşturmayacaktır. Sanığa isnat edilen kaçakçılık suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşılmıştır. Resmi belgede sahtecilik suçu yönünden, belge asılları bulunamadığından iğfal kabiliyeti açısından değerlendirme yapılması mümkün olmadığı gibi, yukarıda izah edilen Danıştay kararları değerlendirildiğinde kaynak kullanımı destekleme fonu dekontları ile atılı suçun oluşması da mümkün değildir. Bu nedenlerle sanık hakkında kaçakçılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından suçun unsurları oluşmadığından beraatine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, Kanuna aykırı…”  (İstanbul BAM 18. CD. 2019/1820 E. 2019/1417 K. 25/02/2019 T.)

“…eşyanın gümrük vergileri kısmen ödenmeksizin ithal edilmesine yol açtığı iddiasıyla 5607 sayılı Yasanın 3/2. Maddesine muhalefet suçundan kamu davası açılmış olup, kaynak kullanımını destekleme fonu(KKDF) kesintisi ve bu fona bağlı olarak hesap edilen cezai faizin, vergi, resim, harç ve benzeri mali yüklerden olmadığı, bu nedenle suçun yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla; sanık hakkındaki sonucu itibarıyla doğru olan beraat hükmünün ONANMASINA…”  (Yargıtay 7. CD. 2019/881 E. 2019/33663 K. 03/07/2019 T.)

Daha yeni Daha eski