Delillerin Ortaya Konulması ve Reddi Maddesine Aykırılık

1-    Tanık beyanından sonra C. Savcısına ve sanık müdafiine diyecekleri sorulmadığı, tanığın dinlenilmesinden vazgeçilmesine yönelik sanık veya müdafiinin kabulü olmadığı halde ifadesinin alınmadığı:

“…1)5271 Sayılı CMK’nın 215/1 maddesindeki “Suç ortağının, tanığın veya bilirkişinin dinlenmesinden ve herhangi bir belgenin okunmasından sonra bunlara karşı bir diyecekleri olup olmadığı katılana veya vekiline, Cumhuriyet savcısına, sanığa ve müdafiine sorulur.” düzenleme karşısında, karar duruşmasında tanık …’ın beyanı alındıktan sonra duruşmada hazır bulunan Cumhuriyet savcısına ve sanık müdafiine diyecekleri sorulmadan ve tanık beyanından sonra Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaası alınmadan hüküm kurulması,

2)5271 Sayılı CMK/nın 206/3 maddesindeki “ Cumhuriyet savcısı ile sanık veya müdafii birlikte rıza gösterirlerse, tanığın dinlenmesinden veya başka herhangi bir delilin ortaya konulmasından vazgeçilebilir.” düzenleme karşısında, tanık …’in dinlenmesinden vazgeçilmesine yönelik sanık veya müdafiinin bir kabulü bulunmadığı halde ifadesi alınmayarak ilgili kanun hükmüne aykırı davranılması…”  (Yargıtay 20. CD. 2017/1772 E. 2019/5547 K. 21/10/2019 T.)

2- Tanık dinlenmesinden vazgeçilmesi hakkında oturumda hazır bulunmayan sanık ve müdafinin görüşünün alınmadığı, herhangi bir karar verilmeden tanığın dinlenilmesinden vazgeçildiği:

“…, ve …’ın 03/03/2011 tarihli oturumda tanık olarak celplerine karar verildikten sonra, temyiz dışı ile sanık … müdafiinin hazır bulunduğu, diğer sanık … ya da müdafinin bulunmadığı 20/02/2013 tarihli oturumda, yalnızca hazır bulunanlardan görüş sorulmak suretiyle … ve …’nın dinlenmesinden vazgeçilmesi, tanık … hakkında ise bu yönde bir karar da verilmeksizin fiilen vazgeçilmiş olması suretiyle eksik inceleme ve araştırma sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması…”  (Yargıtay 15. CD. 2015/8037 E. 2018/8696 K. 28/11/2018 T.)

3-    Cumhuriyet savcısı, sanık ve müdafiine sorulmadan mağdurun dinlenmesinden vazgeçildiği:

“…Cumhuriyet savcısı, sanık ve müdafiine sorulmadan mağdurun dinlenmesinden vazgeçilmesi suretiyle 5271 sayılı CMK’nin 206/3. maddesine aykırı davranılması…”  (Adana BAM 8. CD. 2020/699 E. 2020/672 K. 17/03/2020 T.)

Daha yeni Daha eski