Dinleme ve Okumadan Sonra Diyeceğinin Sorulması Maddesine Aykırılık

1- Sanığın nüfus kaydının duruşmada okunmadığı:

“…Sanığın nüfus kaydı getirtilip, okunmadan hüküm kurulmak suretiyle 5271 sayılı CMK 209 ve 215. maddelerine aykırı davranılması, Yasaya aykırı..”  (Yargıtay 7. CD. 2013/8176 E. 2013/12518 K. 06/06/2013 T.)

2-    Tanıkların adreslerinin araştırılarak dinlenilmediği, dinlenilmesinden vazgeçilmesi halinde önceki ifadelerinin okunarak C.Savcısı, sanıklar ve müdafilerinden diyeceklerinin sorulmadığı:

“…Beyanları hükme esas alınan tanık Münir Ahmet ve tercüman- tanık Couhan Daouat Ali’nin ve bu tanığın ifadesinde adıgeçen kişilerin adreslerinin araştırılması ve dinlenilmeleri, dinlenilmelerinden vazgeçilmesi halinde önceki ifadeleri duruşmada okunarak C. Savcısından, sanıklar ve müdafilerinden diyeceklerinin sorulması gerektiğinin düşünülmemesi suretiyle CMK.nun 209 ve 215. maddelerine aykırı davranılması…”  (Yargıtay 1. CD. 2008/5168 E. 2008/6370 K. 31/07/2008 T.)

3-    Tanık beyanından sonra C. Savcısına ve sanık müdafiine diyecekleri sorulmadığı, tanığın dinlenilmesinden vazgeçilmesine yönelik sanık veya müdafiinin kabulü olmadığı halde ifadesinin alınmadığı:

“…1)5271 Sayılı CMK’nın 215/1 maddesindeki “Suç ortağının, tanığın veya bilirkişinin dinlenmesinden ve herhangi bir belgenin okunmasından sonra bunlara karşı bir diyecekleri olup olmadığı katılana veya vekiline, Cumhuriyet savcısına, sanığa ve müdafiine sorulur.” düzenleme karşısında, karar duruşmasında tanık …’ın beyanı alındıktan sonra duruşmada hazır bulunan Cumhuriyet savcısına ve sanık müdafiine diyecekleri sorulmadan ve tanık beyanından sonra Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaası alınmadan hüküm kurulması,

2)5271 Sayılı CMK/nın 206/3 maddesindeki “ Cumhuriyet savcısı ile sanık veya müdafii birlikte rıza gösterirlerse, tanığın dinlenmesinden veya başka herhangi bir delilin ortaya konulmasından vazgeçilebilir.” düzenleme karşısında, tanık …’in dinlenmesinden vazgeçilmesine yönelik sanık veya müdafiinin bir kabulü bulunmadığı halde ifadesi alınmayarak ilgili kanun hükmüne aykırı davranılması…”  (Yargıtay 20. CD. 2017/1772 E. 2019/5547 K. 21/10/2019 T.)

Daha yeni Daha eski