1- Suç delilleri ayrıntılı ve açık şekilde ayrı ayrı gösterilmemiş, suça konu olaylar mevcut delillerle ilişkilendirerek açıklanmamıştır.

(Delil: 12/07/2019 tarihli iddianamenin 68. Ve devam sayfaları)

Emsal Karar:

“…5271 sayılı CYY.nın 170/3-j maddesinde zorunlu unsurlar arasında sayılan ve şüphelilerin kendilerini en iyi şekilde savunabilmeleri için, aleyhlerine olabilecek suçun sübutu ile ilgili suç delillerinin her bir olayla ilgili ayrıntılı ve açık şekilde ayrı, ayrı gösterilmediği, delillerin ne olduğu konusunda genel atıflarla yetinildiği ve aynı Yasanın 170/4. maddesi uyarınca da; yüklenen suçu oluşturan olaylar, mevcut delillerle ilişkilendirilerek açıklanmadığından, iddianamenin iadesi kararı ile bu karara karşı itirazı inceleyen merciin itirazın reddine ilişkin kararının hukuka uygun bulunması karşısında…” (Yargıtay 6. CD. 2007/18694 E. 2009/15252 K. 18/11/2009 T.)

2- Suça konu olayların, zamanı, şekli, yeri ayrıntılı olarak yazılmamıştır.

(Delil: 12/07/2019 tarihli iddianamenin 68. Ve devam sayfaları)

Emsal Karar:

“…şüphelinin, hangi mağdur ve müştekilere karşı, hangi olay sebebiyle, ne zaman, ne şekilde, nerede, isnat olunan suçu işlediğinin delillerle ilişkilendirilerek iddianamede açıkça anlatılmadan kamu davası açılmıştır.

Belirtilen nedenlerle iddianamenin iadesi kararına karşı yapılan itirazı inceleyen merciin verdiği ret kararı hukuka uygundur…” (Yargıtay 18. CD. 2019/5151 E. 2019/13461 K. 01/10/2019 T.)

3- Şüphelilerin savunmalarının hangi delille çürütüldüğü yazılmamıştır.

(Delil: 12/07/2019 tarihli iddianamenin 68. Ve devam sayfaları)

Emsal Karar:

“…diğer şüpheliler açısından geçerli olan “iddianamede Cumhuriyet savcısının nitelendirmesinin açık ve net olmadığı, delillerle ilişkilendirme yapılmadığı, birden fazla şüpheli olduğu halde suça ne şekilde katıldıklarının, savunmalarının hangi delille çürütüldüğünün iddianamede yazılmadığı” şeklindeki iade nedenine ilişkin eksiklikleri gidermeden yeniden iddianame düzenleyerek dava açtığı dikkate alındığında Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 09.05.2016 tarihli ve 2016/395 değişik iş sayılı itirazın kısmen reddi ile kısmen kabulüne ilişkin kararında bir isabetsizlik görülmeyerek talebin reddine yönelik karar verilmesi uygun görülmüştür…” (Yargıtay 16. CD. 2016/7361 E. 2017/3771 K. 17/04/2017 T.)

4- Dijital materyallere ilişkin inceleme raporları gelmeden iddianame düzenlenmiştir.

(Delil: Soruşturma aşamasında incelemesi devam eden 240 civarında dijital materyal olduğu halde, 12/07/2019 tarihinde iddianame düzenlenmesi)

Emsal Karar:

“…Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından CMK 174/1-b maddesi uyarınca “suçun sübutuna mutlak etki eden delil” niteliğinde olduğu kabul edilerek iddianamenin iadesine sebep olarak gösterilen, “teslim edilen dijital materyallere yönelik inceleme raporu” geldikten sonra rapor ve dosyada bulunan diğer tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre şüphelinin müsnet suçu işlediğine dair yeterli şüphe oluşuyor ise iddianame düzenlenmesi gerekirken Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianamenin iadesi kararına itiraz edilmesi yerinde görülmemiştir…” (Yargıtay 16. CD. 2018/989 E. 2018/4981 K. 06/11/2018 T.)

5- Şüphelilerin lehine olan deliller toplanmadan iddianame düzenlenmiştir.

(Delil: 03/10/2018 tarihinden iddianamenin düzenlendiği 12/07/2019 tarihine kadar 10’dan fazla lehe delillerin toplanması taleplerini içeren dilekçelerin göz ardı edilerek iddianame düzenlenmesi)

Emsal Karar:

“…Delil toplanmaksızın, deliller şüpheliye isnat edilen fiille (veya şüpheliyle) ilişkilendirilmeden hazırlanan bir iddianame, şüphelinin adil yargılanma hakkını (lekelenmeme hakkını) ihlal eder. Hiç şüphesiz adil yargılanma hakkı sadece kovuşturma evresiyle ilişkili bir hak değildir.

Haksız dava açmamak (iddianame düzenlememek) bir Cumhuriyet Savcısı’nın görevine en uygun endişe olmalıdır. Şüpheli hakkında düzenlenen haksız ve yersiz bir iddianame, kişi hakkının ihlalidir. Kişinin haksız yere sanık sıfatına sokulması ve bazen belki de yıllarca sürecek bir yargılama sürecine mahkum edilmesi psikolojik bir travmadır.” (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Armağan Özel Sayısı, Cilt: 19, Sayı:2, Yıl:2013, Fatih Birtek, Cumhuriyet Savcısı’nın Delilleri ve Fiili Takdir Yetkisi)…

…Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede, şüphelilerin iştirak iradesiyle müştekiyi darp ettikleri iddia edilmesine rağmen, bu iddiayı ortaya koyacak bir delilin iddianamede gösterilmediği ve dolayısıyla olayla ilişkilendirilmediği, bu nedenle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 174/1-a maddesi delaletiyle 170/4. maddesi gereğince verilen iade kararının yerinde olduğu gözetilerek itirazın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle kabulüne karar verilmesinde; isabet görülmediğinden…”  (Yargıtay 3. CD. 2015/7099 E. 2015/10801 k. 25/03/2015 T.)

Daha yeni Daha eski