Kasten Öldürmeye Teşebbüs

a) Adli Tıp Kurumu’ndan Rapor Alınması Gerektiği

1-    Adli Tıp Kurumu’ndan atış mesafesi ve giriş deliği vurma halkası hk. Rapor alınması ve olay yerinde keşif yapılarak mesafe tespiti yapılması gerektiği:

“1- Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Balistik Şubesinden, otopsi raporundaki bulgular ve dosyadaki delillere göre atış mesafesinin ne olduğu, uzak atış mesafesinden yapılan atışlarda giriş deliğinin etrafında vurma halkası oluşup oluşmayacağı hususlarında rapor alınmadan,

2- Olay yerinde sanık, bilirkişi ve tanıklar hazır bulundurulup, olay sırasında olay yerinde mevcut olan şartlar oluşturularak, temsili ve tatbiki keşif yapılıp, boş kovanın bulunduğu yer ile maktulün vurulduğu yer arasındaki mesafe tespit edilmeden, Eksik soruşturma sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması…” (Yargıtay 1. CD. 2007/4101 E. 2008/3779 K. 07/05/2008 T.)

2-    Olay yerinde keşif yaptırılarak bütün sorunların aydınlatılmasına gayret edilmeli ve dosya adli tıpa gönderilmelidir:

“…Dosyanın içeriğinden maktulün vurulduğu anda ne yaptığı anlaşılamamaktadır. Bu bakımdan sağlıklı bir sonuca varabilmek için olay yerinde taraflar, tanıklar, silah fenninden anlayan bir kişi ile ölü muayenesi yapan doktorun, mümkün olmazsa bir tabibin de hazır bulundurulması suretiyle temsili ve tatbiki bir keşif yaptırılarak bütün bu sorunların aydınlatılmasına gayret edilmeli ve sonunda dosya bir kez de adli tıp meclisine gönderilerek bilhassa yara, mesirlerine göre alışların arkadan olup olmadığı oradan da sonuralarak belirlenecek duruma göre sanığın öldürme suçundaki hukuku durumunun tayini gerekir…” (Yargıtay 1. CD. 1977 E. 2410 K. 20/09/1977 T.)

3-    Mağdurun yaralanmasıyla ilgili rapor alınmayarak eksik inceleme yapıldığı:

“…Mağdur …’e ait rapor, film ve grafiler ile tüm tedavi evraklarının Adli Tıp Kurumuna gönderilerek, mağdurun yaralanmasının yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olup olmadığı ve basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte olup olmadığı konusunda ve olay yerinde bulunan beş adet 9 mm çaplı boş kovanların kaç silahtan atıldığı konusunda rapor alınarak sonucuna göre; sanıkların hukuki durumlarının değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeksizin eksik inceleme sonucu yazılı biçimde hüküm kurulması…”  (Yargıtay 1. CD. 2014/5451 E. 2015/461 K. 05/02/2015 T.)

b) Keşif Yapılması Gerektiği

1-    Olay yeri yıktırılmış olsa bile keşif yapılması gerektiği:

“…yapılan 5×8 metre ebadında taş duvarla örülü temelin tespit işleminden sonra belediye işçilerine yıktırıldığı belirtilmiş olduğuna göre, tutanağı düzenleyen görevliler keşif mahallinde hazır edilip tespiti yapılan temel duvarının yer göstermesinin yaptırılması ve Yargıtay denetimine olanak verecek şekilde olay yeri krokisinin hazırlatılması ile hasıl olacak sonuca göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken ve duvarın dava öncesinde yıktırıldığı gözetilmeden, bilirkişilerin keşif sırasında ortada gecekondu bulunmadığı şeklindeki hüküm kurmağa yeterli olmayan raporuna dayanılarak yazılı şekilde karar verilmesi, Yasaya aykırı…” (Yargıtay 7. CD. 2006/1789 E. 2006/17048 K. 08/11/2006 T.)

2-    Temsili ve tatbiki keşif yapılıp, boş kovanın bulunduğu yer ile maktulün vurulduğu yer arasındaki mesafe tespit edilmeden:

“…Olay yerinde sanık, bilirkişi ve tanıklar hazır bulundurulup, olay sırasında olay yerinde mevcut olan şartlar oluşturularak, temsili ve tatbiki keşif yapılıp, boş kovanın bulunduğu yer ile maktulün vurulduğu yer arasındaki mesafe tespit edilmeden, Eksik soruşturma sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması…” (Yargıtay 1. CD. 2007/4101 E. 2008/3779 K. 07/05/2008 T.)

3-    Temsili ve tatbiki keşif yapılarak sanığın av tüfeği ile yaptığı atışlar sırasında, ateş ettiği konum ve ateş mesafesi birlikte değerlendirmek suretiyle, taksi durağının içerisinde oturmakta olan maktül ve mağduru görüp teşhis etme olanağının bulunup bulunmadığı kesin olarak belirlenmesi:

“…olay yerine geldiğinde araçtan indiği ve yanında getirdiği av tüfeği ile durağın karşısına geçerek, yarısı buzlu olduğu anlaşılan kapının camdan olan yan bölmesine doğru iki el ateş ettikten sonra geldiği araca binerek olay yerinden kaçtığı, bu sırada durak içerisinde bulunan ve durak çalışanlarından olan maktül Ahmet’in, sanığın yaptığı atışlar sonucunda vücuduna aldığı isabetler nedeniyle hayatını kaybettiği, mağdur Yusuf’un da basit şekilde yaralandığı olayda; olayın gece meydana geldiği dikkate alınarak, olay sırasındaki hava koşulları ile olay gün ve saatine karşılık gelen gün ve saatlerin saptanması, belirlenecek olan gün ve saatte, mağdur Yusuf, sanık, tanıklar F.. A.. ve Oruç Razi ile olay yeri inceleme raporunu düzenleyen kolluk görevlileri de hazır edilmek suretiyle, denetime olanak verecek biçimde temsili ve tatbiki keşif yapılarak, sanığın av tüfeğiyle yaptığı atışlar sırasında, ateş ettiği konum ve atış mesafesi birlikte değerlendirilmek suretiyle, taksi durağının içerisinde oturmakta olan maktül ve mağduru görüp teşhis etme olanağının bulunup bulunmadığı kesin olarak belirlendikten sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiğinin düşünülmemesi,Bozmayı gerektirmiş…” (Yargıtay 1. CD. 2014/3107 E. 2014/6548 K. 24/12/2014 T.)

4-    Yapılacak keşifle, sanığın savunmasının samimiyetine bakılması, ateş ettiği noktalardan hedefin seçilmesinin mümkün olup olmadığının tespit edilmesi gerektiği:

“…Olay gün ve saatine ve karanlık koşullarına tekabül eden gecede yapılacak temsili ve tatbiki keşifle sanığın ateş ettiği noktalardan hedefin seçilmesinin mümkün olup olmadığı ve uzaklığı hususunda fenni bilirkişi marifetiyle değerlendirme yapılarak, sanığın görmeden ve hedef gözetmeden atışlar yaptığına yönelik savunmasının samimiyet düzeyinin tesbiti ve hasıl olacak kanıt durumuna göre suçun TCK.nun 456/2, 457/1. maddelerine mi yoksa 448, 62. maddelerine mi mümas olacağının belirlenmesi gerekirken eksik soruşturma ile öldürmeğe tam kalkışmaktan hüküm kurulması, Yasaya aykırı…” (Yargıtay 1. CD. 2002/1708 E. 2002/3577 K. 14/10/2001 T.)

5-    Olay yerinde keşif yapılarak, tarafların konumları, atış mesafesi, katılanın isabet almasının mutlak ve kaçınılmaz olup olmadığının tespit edilmesi gerektiği:

“…sanıklar İzzettin ve Abdurrahman ile maktuller ve katılan … arasında bir husumet bulunmaması karşısında, olayın gerçekleştiği ortam ve şartlar altında olay mahallinde tanıklar, katılan … ile sanıkların da hazır edilmek suretiyle tatbiki ve temsili keşif yapılarak olay esnasında tarafların bulundukları konumların, atış mesafesinin, tespit edildikten sonra, mahkemenin kabul ettiği haliyle sanık …’ın ateş ederken maktuller ve katılan …’nın isabet almasının mutlak ve kaçınılmaz olup olmadığının ve ateş eden sanıkla babası olan ve azmettirmekten cezalandırılması istenen sanık …’in asıl hedefinin husumetli bulundukları … veya sanık … olup olmadığı değerlendirilerek ve gerektiğinde … ve … yönünden ek iddianame ile dava açılması sağlanıp birleştirme kararı verildikten sonra sanıkların hukuki durumunun tespiti gerekirken, yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm kurulması…” (Yargıtay 1. CD. 2018/454 E. 2019/5407 K. 12/12/2019 T.)

6-    Olay yerinde keşif yapılarak, mağdurun bulunduğu yerden görülüp görülemeyeceği ve mermi isabet izlerinin hangi konumdan yapılan atışla olduğunun tespit edilmesi gerektiği:

“…Dairemizin, ”20.06.2013 günü saat 09.00 sıralarında gerçekleşen öldürmeye teşebbüse ilişkin olayda ise, maddi gerçeğin hiç bir kuşkuya yer vermeyecek biçimde ortaya çıkarılması açısından mahallinde, mağdur …, sanıklar ve suça sürüklenen çocuk ile tanık …’un hazır edilmesi suretiyle tatbiki ve temsili keşif yapılarak, mağdurun bulunduğu yerden, sanıkların olayda kullandıkları iddia edilen … plakalı aracın içindeki şahısları görüp tanımasının mümkün olup olmadığı, olay yerinde ve.. plakalı araçta tespit edilen mermi isabet izlerinin hangi konumdan yapılan atışlarla oluşmuş olabileceklerinin tespitinden sonra sanıkların hukuki durumlarının değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeyerek yazılı şekilde eksik inceleme ve oluşa uygun düşmeyen yetersiz gerekçeyle mahkumiyet hükümleri kurulması” yönündeki 20.06.2017 tarihli bozma kararına uyulduktan sonra keşif günü belirlendiği halde, herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin keşif yapılmadan hüküm kurulması, Bozmayı gerektirmiş olup…” (Yargıtay 1. CD. 2019/920 E. 2019/2849 K. 20/05/2019 T.)

Daha yeni Daha eski