1- Mütalaa verildikten sonra dosyada yeni bir işlem olduğu halde (yeni bilirkişi raporları) C. Savcısından yeniden mütalaa alınmamıştır.

(Delil: C.Savcısının mütalaa verdiği 13/11/2020 tarihinden sonra dosyaya giren 1 adet vakıflar denetim raporu, 73 adet dijital materyal imaj inceleme raporu, 9 adet vergi inceleme raporu, 6 adet aklama suçu inceleme raporu olmasına rağmen, savcıdan yeniden mütalaa alınmaması)

Emsal Karar:

“…Cumhuriyet Savcısı’nın 16.03.2010 günlü duruşmada esas hakkındaki görüşünü bildirmesinden sonraki 05.04.2010 günlü duruşmada, tanık Hasan Narin’in dilekçe verdiği ve bu dilekçenin hükme esas alınması nedeniyle bu durumun yeni bir işlem niteliğinde bulunduğu gözetilmeden ve Cumhuriyet Savcısının esas hakkında yeniden görüşü alınmadan hüküm kurulması suretiyle, 5271 sayılı CMK’nun 216/1 maddesine aykırı davranılması, Bozmayı gerektirmiş…”  (Yargıtay 6. CD. 2020/27922 E. 2011/1985 K. 02/03/2011 T.)

2- C. Savcısı mütalaa verdikten sonra duruşmaya başka savcılar çıktığı halde C. Savcısından yeniden mütalaa alınmamıştır.

(Delil: 30/11/2020, 14/12/2020, 23/12/2020, 28/12/2020 tarihinde ve 8 farklı tarihte daha duruşmaya 4 farklı savcı katıldığı halde, yeniden mütalaa alınmaması)

Emsal Karar:

“…26.07.2005 tarihli duruşmaya katılan Cumhuriyet Savcısı tarafından esas hakkında mütalaa verildikten sonra, sonraki duruşmalara ve hükmün açıklandığı 21.02.2006 tarihli duruşmaya bir başka Cumhuriyet Savcısı çıkmasına rağmen, esas hakkında mütalaası ya da önceki mütalaaya katılıp katılmadığının sorulmaması suretiyle 5271 sayılı CMK’nın 216. maddesine muhalefet edilmesi, Kanuna aykırı…”  (Yargıtay 9. CD. 2007/12331 E. 2009/5072 K. 27/04/2009 T.)

3- Mütalaa verildikten sonra duruşmada ara karar verildiği halde C. Savcısından yeniden mütalaa alınmamıştır.

(Delil: 11/01/2021 tarihli duruşmada “kovuşturmanın genişletilmesi talebinin oybirliği ile reddi” şeklinde ara karar verilmesine rağmen savcıdan yeniden mütalaa alınmaması)

Emsal Karar:

“…tevsii tahkikat taleplerinin kabul edilmemesi halinde taleplerin reddine ilişkin ara kararı oluşturulduktan sonra aynı sıra ile esas hakkında beyan, mütalaa ve savunmaların alınması ve son olarakta sanıktan son sözünün sorulması duruşmanın bittiği bildirilerek ve durumaya son verildiği duruşma zaptına geçirilerek böylece duruşma merasiminin sona erdirilmesi gerekirken…”  (İstanbul BAM 6. CD. 2017/1904 E. 2017/1987 K. 19/07/2017 T.)

“…Suça konu silahla ilgili ekspertiz raporu okunup, sanığa diyeceklerinin sorulmaması suretiyle CMUK.nun 242. maddesine ve dinlenmelerine karar verilen tanıkların dinlenilmesinden vazgeçildikten sonra C.Savcısından yeniden esas hakkında mütala alınması gerektiği gözetilmeyerek anılan Yasanın 251. maddesine aykırılık yapılması…”  (Yargıtay 8. CD. 2002/4196 E. 2003/1349 K. 14/05/2003 T.)

Daha yeni Daha eski