Mahkeme heyeti arama-el koyma kararlarını ve hazırlık aşamasında sanıklar aleyhine uygulanan diğer tüm koruma tedbirlerine ilişkin kararları mahkeme huzuruna getirip tartışmamıştır. Sanık müdafilerince bu yönde yapılan sayısız talep dikkate alınmamış, hatta bunların “delillerin tartışılması” aşamasında tartışılacağını söyleyen ancak bunu yapmayan mahkeme heyeti müdafileri aldatmıştır. Başta “Dragos” diye tabir edilen Kandilli’deki adresten çıktığı iddia edilenler olmak üzere tüm bu hukuka aykırı “şey”ler mahkumiyet hükmüne dayanak yapılmıştır.

Ancak Bölge Adliye Mahkemesi içtihatları uyarınca, bu tutanakların mahkeme huzuruna getirilerek isimleri ve tarihleri açıkça okunup davanın taraflarınca tartışıldıktan sonra hukuka uygun olması halinde hükme esas teşkil edebileceği, aksi halde CMK m.289/1-i uyarınca mutlak suretle bozma nedeni olacağı belirtilmiştir:

“...Somut dava dosyasında ilk derece mahkemesince iş bu belgelerden olan soruşturma evresinde koluk tarafından tanzim olunan 24/01/2015 tarihli olay yakalama muhafaza altına alma cumhuriyet savcısı ile görüşme ve gözaltına alma tutanağının, olay yeri inceleme raporu ve ekindeki bulgu delil listesinin, minibüs diyagramı formunun, soruşturma evresinde koluk tarafından tanzim olunan 25/01/2015 tarihli olay yeddi emin teslim tutanağının, soruşturma evresinde koluk tarafından tanzim olunan 25/01/2015 tarihli işyeri arama ve el koyma tutanağının her birinin mahkumiyet hükmünün sübutunda esasa müessir belge oldukları ve soruşturma evresinde toplanan bu delillerin ancak kovuşturma evresine getirilerek kovuşturmada okunmak ve kamu davası taraflarına tartıştırılmak suretiyle sübuta ispat güç ve değeri olarak mahkumiyet hükmünün kurulmasına esas alınabilecekleri, ilk derece mahkemesince ise bu belgelerin duruşmada okunmadığı ve taraflara tartıştırılmadığı...

...Denilmiş olmasına göre, bu tutanakların isimleri ve tarihleri açıkça belirtilmek suretiyle okunmadan "Sanığa dosyada mevcut nüfus ve adli sicil kayıtları okundu. Soruldu" biçimindeki duruşma zaptına geçmiş tüm bilgi belge ve tutanakların okunduğuna ilişkin soyut ifadelerin ilk derece mahkemesince mahkumiyet hükmüne esas alınan yukarılda sayılan mezkur tutanakların okunduğu anlamına gelemeyeceği, böylece iş bu esaslı delillerin CMK.nın 217/1. maddesi gereğince duruşmaya getirtilmemiş olduğu ve hakimin huzurunda tartışılmamış olduğu, buna rağmen işbu delillerin mahkumiyet hükmüne esas almış olmasının iş bu delillerin kovuşturma evresi bakımından CMK.nın 289/1. maddesi gereğince hukuka uygun yöntemlerle elde edilmiş niteliğini kaybettirdiği ve hukuka uygun yöntemlerle elde edilmemiş delil niteliğine büründürdüğü ve bu durumunda CMK.nın 289/1-i maddesi kapsamında kesin hukuka aykırılık sebebi olup, bozma müeyyidesine tabi olduğu...”


⬅️

2.13 - MAHKEME HEYETİ, HAZIRLIK AŞAMASINDA İFADESİ ALINAN VE İDDİANAMEDE TARAF OLARAK GÖSTERİLEN 14 MAĞDUR, 35 MÜŞTEKİ, 7 TANIK VE ARA KARARLARLA RESEN DİNLENMESİNE KARAR VERDİĞİ 4 TANIK OLMAK ÜZERE TOPLAM 60 KİŞİYİ DİNLEMEKTEN VAZGEÇMİŞTİR. ANCAK BU KİŞİLER BAKIMINDAN MAHKUMİYET CEZALARINA HÜKMETMİŞ VE BU KİŞİLERİN İFADELERİNİ MAHKUMİYET KARARINA DAYANAK YAPMIŞTIR. 
➡️

2.15 - MAHKEME HEYETİ ESAS HAKKINDA MÜTALAAYA KARŞI BEYANLARINI SUNMALARI İÇİN SANIKLARA İDDİA MAKAMININ MÜTALAAYI HAZIRLAMASI İÇİN VERDİĞİ SÜRENİN YARISI KADAR BİR SÜRE VERMİŞ, BEYANLARINA SÜREKLİ MÜDAHALE ETMİŞ, SERT VE AGRESİF TUTUM SERGİLEMİŞTİR 


Daha yeni Daha eski