Mahkeme heyeti el konulan dijital materyallere hukuka aykırı yöntemlerle el konulduğu ve kopyalandığı yönündeki beyan ve talepleri duymazdan gelerek bu hukuka aykırı delilleri yargılama konusu yapmaktan geri durmamıştır. Hatta katılan vekilleri sorularının neredeyse tamamını bu hukuksuz deliller üzerinden yöneltmişler ve mahkeme heyeti de bu sorulara müsaade etmiştir.

Duruşma tutanaklarından da açıkça görüleceği üzere hemen her soruya sanık müdafilerince itirazda bulunulmuş ve bu hususta bir karar verilmesi talep edilmiş ise de mahkeme heyeti CMK m.236 uyarınca bir karar vermemiştir. Hatta bu hukuka aykırı delillere dayanarak sanıkları beyanlarda bulunmaya zorlamıştır.

Ayrıca hemen her duruşmaya konu edilen bu dijital materyallerin imaj-export alma örneklerinin ve bu dijitallerin asıllarının CMK’nın ilgili maddeleri uyarınca tarafımıza verilmesine ilişkin yaptığımız hiçbir talep mahkeme heyeti tarafından dikkate alınmamıştır. Halbuki CMK m.134 çok açıktır:

Madde 134 (1)  Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka surette delil elde etme imkânının bulunmaması halinde, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesine (…) karar verilir.

(2) Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması ya da işlemin uzun sürecek olması halinde çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere elkonulabilir. Şifrenin çözümünün yapılması ve gerekli kopyaların alınması halinde, elkonulan cihazlar gecikme olmaksızın iade edilir.

(3) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoyma işlemi sırasında, sistemdeki bütün verilerin yedeklemesi yapılır.

(4) Üçüncü fıkraya göre alınan yedekten bir kopya çıkarılarak şüpheliye veya vekiline verilir ve bu husus tutanağa geçirilerek imza altına alınır.

(5) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoymaksızın da, sistemdeki verilerin tamamının veya bir kısmının kopyası alınabilir. Kopyası alınan veriler kâğıda yazdırılarak, bu husus tutanağa kaydedilir ve ilgililer tarafından imza altına alınır


Her ne kadar birkaç farklı zamanda mahkeme kalemi tarafından sanık müdafileri aranarak bu kayıtların kendilerine teslim edileceği söylenmiş ise de hiçbir zaman verilmemiştir.

 

Mahkeme heyeti kanunun açık hükümlerine aykırı davranarak sanıkların bu sözde delillere karşı kendilerini savunmalarını engellemek adına söz konusu kayıtları sanıklardan gizlemiş ve hiçbir zaman kendilerine teslim etmemiştir. Ancak buna rağmen katılanlar ve vekilleri dosyadaki siyah beyaz ve okunaksız dijital inceleme raporlarının haricinde bu kayıtlara ilişkin renkli ve okunaklı kayıtlara ulaşabilmişler ve hatta bunlar üzerinden sorular yöneltmişlerdir. Buna rağmen sanıklara hiçbir zaman bu kayıtlar verilmemiştir.

Mahkeme heyeti tüm bu hukuksuzların üzerine 11.01.2021 tarihli nihahi hükümde, el konulan dijital materyallerin kararın kesinleşmesi ile birlikte iadesine karar vermiştir. Mahkemenin bu kararı sanıkların savunma hakkının engellenmesinin yanı sıra CMK m.134 hükümlerine açık aykırılık teşkil etmektedir.


⬅️

2.24 - DAVA DOSYASINDAKİ BİRÇOK EVRAK ISRARLI TALEPLERİMİZE RAĞMEN TARAFIMIZA VERİLMEMİŞTİR
➡️

2.26 - MAHKEME HEYETİ CMK M.212’YE AYKIRI DAVRANMIŞ, İFADE VERMEK İSTEMEDİĞİNİ AÇIKÇA BEYAN EDEN MÜŞTEKİLERİN ZORLA İFADESİNİ ALMIŞ, ONLARI YÖNLENDİRMİŞ VE MÜŞTEKİ İFADESİNDEKİ İDDİALARA DAİR MADDİ GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKARILMASI AMAÇLI YÖNELTİLEN SORULARI ENGELLEMİŞTİR


Daha yeni Daha eski