CMK’nın ifade ve sorgunun tarzını düzenleyen 147. Maddesi şu şekildedir:

(1) Şüphelinin veya sanığın ifadesinin alınmasında veya sorguya çekilmesinde aşağıdaki hususlara uyulur: a) Şüpheli veya sanığın kimliği saptanır. Şüpheli veya sanık, kimliğine ilişkin soruları doğru olarak cevaplandırmakla yükümlüdür. b) Kendisine yüklenen suç anlatılır. c) Müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukukî yardımından yararlanabileceği, müdafiin ifade veya sorgusunda hazır bulunabileceği, kendisine bildirilir. Müdafi seçecek durumda olmadığı ve bir müdafi yardımından faydalanmak istediği takdirde, kendisine baro tarafından bir müdafi görevlendirilir. 9143 d) 95 inci madde hükmü saklı kalmak üzere, yakalanan kişinin yakınlarından istediğine yakalandığı derhâl bildirilir. e) Yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanunî hakkı olduğu söylenir. f) Şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği hatırlatılır ve kendisi aleyhine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri sürmek olanağı tanınır.


Ancak mahkeme heyeti huzurda ifadesini aldığı hiçbir sanığa yukarıda sayılı haklarını hatırlatmamış aksine haklarını kullanmalarına mani olmuştur. Bu yönüyle de mahkeme huzurunda alınan sanık ifadelerinin tamamı CMK m.147’ye aykırılık teşkil etmektedir.


⬅️

2.34 - YETKİSİZLİK KARARI İLE CMK 172/2 VE 223/7 UYARINCA DURMA KARARI VERİLMESİ GEREKTİĞİ YÖNÜNDEKİ TALEBİN REDDİNE İLİŞKİN KARARLARA KARŞI İTİRAZDA BULUNULMASINA RAĞMEN DOSYA YETKİLİ MERCİYE GÖNDERİLMEMİŞTİR
➡️

2.36 - MAHKEME HEYETİ, MÜŞTEKİ TANIKLARIN SÜREKLİ OLARAK NOTLARINA BAKMASINA MÜSAADE ETMİŞ ve CMK M.212’YE AYKIRI OLARAK BU YÖNDE ARA KARAR KURMUŞTUR. 


Daha yeni Daha eski