Tanıkların Dinlenmesi Maddesine Aykırılık

1- Tanıkların ayrı ayrı ve sonraki tanıklar yanında bulunmaksızın dinlenmediği:

“…Her tanık, ayrı ayrı ve sonraki tanıklar yanında bulunmaksızın dinlenmesi gerektiği halde, 21/01/2010 tarihli celsede dinlenen diğer tanıkların da hazır bulunduğu anda dinlenilmeleri suretiyle CMK.nun 52/1. maddesine aykırı davranılması, Usule aykırı olup…”  (Yargıtay 1. CD. 2011/1865 E. 2011/5422 K. 22/09/2011 T.)

“…Mahkemece tanıkların dinlenme usulünü düzenleyen CMK’nın 52/1 ve 54/1. maddeleri uyarınca, her tanığın, ayrı ayrı ve sonraki tanıklar yanında bulunmaksızın dinleneceği ve kendilerine yemin verdirilemeyen ya da tanıklıktan çekilme hakkı olup da yemin etmek istemeyen kişiler dışında kalan tanıklara ayrı ayrı yemin verdirilmesinin zorunlu olduğu gözetilmeden, tanıkların birlikte yeminleri yaptırılarak bir arada dinlenmeleri, Kanuna aykırı…”  (Yargıtay 18. CD. 2015/21725 E. 2016/11936 K. 31/05/2016 T.)

Daha yeni Daha eski