Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan (Ticareti Terk Ederken Bildirilen Mal Beyanında Mevcudu Eksik Gösterme)

1-    Ticareti terk ederken bildirilen mal beyanında mevcudu eksik gösterme fiilinin, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 337/a maddesine göre “Ticareti Usulüne Aykırı Terk Etmek” suçunu oluşturacağı ve şikayete tabi bir suç olduğu, her halükarda 1 yıllık süre geçmesiyle şikayet hakkının düşeceği

“…2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 44.maddesinin 1.fıkrası, ”Ticareti terk eden bir tacir 15 gün içinde keyfiyeti kayıtlı bulunduğu ticaret siciline bildirmeye ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren bir mal beyanında bulunmaya mecburdur. Keyfiyet ticaret sicili memurluğunca ticaret sicili ilanlarının yayımlandığı gazete’de ve alacaklıların bulunduğu yerlerde de mutat ve münasip vasıtalarla ilan olunur. İlan masraflarını ödemiyen tacir beyanda bulunmamış sayılır” ve aynı Kanun’un 337/a maddesinin 1.fıkrası, ”44’üncü maddeye göre mal beyanında bulunmayan veya beyanında mevcudunu eksik gösteren veya aktifinde yer almış malı veya yerine kaim olan değerini haciz veya iflas sırasında göstermeyen veya beyanından sonra bu malları üzerinde tasarruf eden borçlu, bundan zarar gören alacaklının şikâyeti üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” amir hükmünü içermektedir.

Sanığa yüklenen “ticareti usulüne aykırı terk etmek” suçunun takibi şikayete bağlı olup,… Vergi Dairesi Müdürlüğünün 12/11/2014 tarih ve 55129 sayılı yazısı ile borçlu şirketin mükellefiyetinin 07/07/2009 tarihi itibariyle re’sen terk ettirildiğinin belirtilmesi buna göre de, suç tarihinin sanığın ticareti terk ettiği tarihi takip eden 15’nci günün mesai saati sonu olan 22.07.2009 olmasına rağmen, şikayetçi vekilinin aynı Kanun’un 347. maddesinde düzenlenen suç tarihinden itibaren bir yıllık süre geçtikten sonra 05/06/2014 tarihinde şikayette bulunması nedeniyle şikayet hakkının düşürülmesi yerine yazılı şekilde beraat kararı verilmesi, Kanuna aykırı…”  (Yargıtay 19. CD. 2015/4012 E. 2016/13304 K. 21/03/2016 T.)

“…İİK’nun 337/a maddesinde düzenlenen ticareti terk hükümlerine muhalefet suçunun, suç tarihi itibariyle İİK’nun 347. maddesinde belirlenen 3 aylık ve 1 yıllık şikayet sürelerine tabi olduğu ve şikayetçi vekilinin, İİK’nun 347. maddesinde yazılı 1 yıllık süre geçtikten sonra 12.02.2016 tarihinde şikayetçi olduğu nazara alınmadan, şikayet hakkının düşürülmesi kararı yerine yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi, Kanuna aykırı…”  (Yargıtay 12. HD. 2019/2486 E. 2019/7245 K. 30/04/2019 T.)

“…Sanığa yüklenen “ticareti usulüne aykırı terk etmek” suçunun takibi şikayete bağlı olup, Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğünün 20.07.2012 tarih ve 27013 sayılı yazısı ile borçlu şirket hakkında 18.08.2008 tarihi itibariyle re’sen terk işleminin yapıldığının bildirilmesi, şikayetçi vekilinin dilekçesinde sanığın ticareti terk ettiğini ticaret sicili memurluğunun 10.07.2012 tarihli yazısı ile öğrendiğini bildirdiği görülmekle; İİK’nın 347. maddesinde düzenlenen bir yıllık ve üç aylık süreler geçtikten sonra 01.02.2013 tarihinde şikayette bulunması nedeniyle şikayet hakkının düşürülmesi yerine yazılı şekilde davanın reddi kararı verilmesi, Kanuna aykırı…”  (Yargıtay 19. CD. 2015/19025 E. 2016/1110 K. 03/02/2016 T.)

“…Sanığın üzerine atılı bulunan “Ticareti Usulüne Aykırı Terk Etmek” suçunun takibinin şikayete bağlı suçlardan olması, İİK’nın 347. maddesinde; şikayet hakkının, suçun işlenildiğinin öğrenildiği tarihten itibaren üç ay, her halde fiilin işlenildiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle düşeceğinin öngörülmüş olması ve somut olayımızda borçlu … Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin 30.09.2012 tarihinde ticareti terk etmesi karşısında; şikayetçi vekilinin fiilin işlendiği 30.09.2012 tarihinden itibaren bir yıllık süre geçtikten sonra 05.03.2014 tarihinde şikayetçi olması nedeniyle sanık hakkındaki şikayet hakkının DÜŞÜRÜLMESİ gerekirken yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi Kanuna aykırı…”   (Yargıtay 19. CD. 2016/14188 E. 2017/8931 K. 31/10/2017 T.) “…Sanığın üzerine atılı “ticareti usulüne aykırı terk etmek” suçunun takibi şikayete bağlı olup, sanığın 22.01.2009 tarihinde ticareti terk ettiği anlaşılmakla, şikayetçi vekilinin İİK’nın 347. Maddesinde düzenlenen süreler geçtikten sonra 21.11.2011 tarihinde şikayette bulunması nedeniyle sanık hakkında şikayet hakkının düşürülmesi yerine yazılı şekilde beraat kararı verilmesi, Kanuna aykırı…”   (Yargıtay 19. CD. 2015/4012 E. 2016/13304 K. 21/03/2016 T.)

Daha yeni Daha eski